Henk Pinkse Dakwerken gevestigd aan de Burg.A.van Walsumlaan 297 3135WJ Vlaardingen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Persoonsgegevens die wij verwerken

Henk Pinkse Dakwerken verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
-Achternaam
-Adresgegevens

-Telefoonnummer(s)

-E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker jonger dan 16 jaar is
.
Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over hun kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op met ons via info@pinksedakwerken.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
Met welke doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Henk Pinkse Dakwerken verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

-Het uitbrengen van een offerte
.
-Het afhandelen van uw opdracht en betaling.

-U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

-Om goederen en diensten bij u af te leveren.

-Henk Pinkse Dakwerken verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn,
zoals gegevens die wij nodig hebben voor de Belastingdienst.
 Geautomatiseerde besluitvorming
Henk Pinkse Dakwerken neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma´s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Henk Pinkse Dakwerken) tussen zit.Henk Pinkse dakwerken gebruikt de volgende computerprogramma´s of -systemen.
-Administratie- en boekhoudprogramma´s onder het besturingssysteem Linux Ubuntu 16.04xx

-Externe versleutelde opslag op server van Dropbox t.b.v. backup i.v.m. calamiteiten.

Gezien de opbouw en structuren van deze systemen zijn datalekken en diefstal van persoonsgegevens nagenoeg onmogelijk. Henk Pinkse Dakwerken gebruikt geen computerprogramma´s of -(besturing)systemen gebaseerd op Windows of MacoS

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Henk Pinkse Dakwerken bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:
-Achternaam en adres: maximaal 10 jaar      Reden: indien garantieaanspraken van toepassing zijn ter conrole van de uitgevoerde diiensten en/of leveringen.
                                         maximaal   7 jaar                : wettelijke bewaarplicht administratie voor controle door de belastingdienst, indien wij hieraan niet voldoen is er gerede kans op naheffing en/of boete.
-Telefoonnummer en e-mail  : onbepaald                         : afhankelijk van duur opdracht(en) echter niet langer dan tot oplevering van uitgevoerde opdracht(en)
Delen van persoonsgegevens met derden
Henk Pinkse dakwerken verkoopt en/of levert uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Henk Pinkse Dakwerken blijft verantwoordelijke voor deze verwerkingen.
Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken
Henk Pinkse Dakwerken gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website  wordt opgeslagen op uw computer, tablet, of smartphone.
De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw  gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Henk Pinkse Dakwerken voor zover  dit niet in strijd is met de wettelijke bewaarplicht welke door de Belastingdienst is ingesteld en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in
een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens sturen naaqr info@pinksedakwerken.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met uw verzoek mee te sturen.
Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op uw verzoek.
Henk Pinkse Dakwerken wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Henk Pinkse Dakwerken neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking  en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@pinksedakwerken.nl